UA

EN

Оферта

Ця Публічна оферта про надання благодійної допомоги (далі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (далі – Благодійник) і є публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОПОМОЖІТЬ УКРАЇНІ», в особі Президента фонду – Фонд), укласти договір про надання благодійної допомоги, на наведених нижче умовах:
1. Поняття та визначення, що використовуються в Договорі
Публічна оферта (і/або Оферта) – справжня пропозиція Фонду, розміщена на сайті chf-helpukraine.com щодо надання благодійної допомоги, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.
Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та коштів, як розміщені на сайті Фонду, та шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків.
Оферта вважається акцептованою з дати зарахування коштів на поточний рахунок Фонду.
Благодійна допомога – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для подальшого використання та досягнення цілей Фонду, визначених Статутом або програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього Договору.
Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один або кілька видів благодійної допомоги. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.
2. Предмет Договору
Предметом цього Договору є добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної допомоги на забезпечення статутної діяльності Фонду, у тому числі щодо надання Фондом благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фонду тощо.
Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної допомоги. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для однієї із сторін.
3. Акцепт
Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден з усіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитись, надіславши запит на електронну пошту chf.helpukraine@gmail.com .
Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину благодійної допомоги на адміністративні витрати Фонду у розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» .
Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір вважається укладеним у письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти незаключення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього договору.
4. Права та обов’язки Фонду
Фонд має право: — отримувати Благодійну допомогу та використовувати її відповідно до предмета та умов цього Договору та своєї статутної діяльності; — використовувати частину благодійної допомоги на адміністративні витрати Фонду у розмірі не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Фонд зобов’язаний: — щорічно, в електронному вигляді звітувати про використання благодійної допомоги шляхом розміщення відповідної інформації на сайті chf-helpukraine.com; — використовувати отримані пожертвування виключно задля досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду.
5. Права Благодійника
Благодійник має право: — здійснювати контроль за використанням Фондом Благодійної пожертви за цільовим призначенням.
6. Місце проведення громадського збору коштів
Публічне збирання коштів Благодійної пожертвування здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, провадиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України та районів проведення Операції об’єднаних сил).
7. Строк збору коштів
Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду (у тому числі шляхом ліквідації), якщо інший термін не буде визначено рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлено шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://chf-helpukraine.com .
8. Порядок використання Благодійної допомоги
Використання Благодійної допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Фонду та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд використовує Благодійні пожертвування відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду. Отримані Фондом Благодійні пожертвування можуть бути повернені Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.
9. Відповідальність Фонду
Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертвувань усупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавству України, відповідно до чинного законодавства України.
10. Порядок загального доступу до інформації Благодійної Організації
Фінансова звітність Фонду публікується шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті https://chf-helpukraine.com у порядку та строки, передбачені Статутом Фонду. Інша інформація розкривається Фондом у порядку та у розмірах, передбачених чинним законодавством України.
11. Порядок загального доступу до інформації Благодійника
Благодійник дає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Фонду zaporuka.org.ua та здійснення реєстрації на сайті його контактна інформація може бути використана Фондом для надсилання листів та повідомлень, у тому числі в електронному вигляді. При цьому Фонд має право за необхідності, викликаної виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.
Благодійник дає згоду, що інформація про нього (зокрема прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Фондом у засобах масової інформації або на сайті Фонду https://chf-helpukraine.com .
Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з цим Договором та дає свою згоду на збирання, обробку та використання персональних даних у порядку, передбаченому Договором, політикою конфідеційності та згідно чинного законодавства України.